Sven Elofsson Delsbo

 

Dellenportalen har med hembygdsforskaren och författaren Kjell Grönbergs godkännande fått publicera hans forskning om Delsbo födde Sven Elofsson.

 

Gillar du den här sammanställningen får du gärna dela den med dina vänner

Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.

Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Sven Elofsson – kunglig sekreterare – historieskrivare

Sven Elofsson, född 1533 i Delsbo. Svens far var kyrkoherde Elaus Laurentii Svensson, monarkist och lutheran och hade tagit emot Gustav Wasa 1528.  Sven Elofsson död cirka 1600 blev kunglig sekreterare åt Gustaf Wasa, Erik XIV, Johan III och hertig Karl. Han skrev en hel del minnesanteckningar om alla sina utlandsresor och åberopas av de flesta historiker.

 

se-002

Sven Elofsson Foto: Nationalmuseum

 

Sven Elofsson Sveno (Elai Gothus)

 

Sven Elofsson, född 1533 i Delsbo prästgård, Hälsingland. Fadern Elaus Laurentii Svensson, var präst i Delsbo från 1525. Där tog han emot Gustaf Wasa, 11-13 mars 1528, som då kom från Stora Tuna med 14.000 (mera troligt 1.400) soldater för att förmå norrlänningarna vid deras årliga landsmöte till skattelydnad och omvändelse från den katolska tron. Någon konflikt uppstod med t f biskop Jöns Laurenti i Uppsala och denne tillsatte en ny präst till Delsbo herr Påvel som var mera katolsk sinnad. Efter flera brevväxlingar insatt k. Gustaf år 1533 ånyo Elauas Laurentii som präst i Delsbo faktiskt mot befolkningens vilja. Prästen lämnade 1542 ett silverstop som gåva och 1556 en speciell skatt p g a det ryska kriget. Han avled 1556.

Två systrar:
Birgitta Elofsdotter född ?, gift 1554 med Engelbertus Olai Helsingius f. 1520 död 1602 då som präst efter 43 år i Leksand. Äktenskapet gav upphov till släkten Terserus. Bl a föddes sonen Elaus Terserus, som 1588 blev sekreterare hos k. Johan, år 1594 blev han rektor i Västerås och 1599 fick han ersätta faderns som präst i Leksand (förordnades 1602).

Gaudelina Elofssdotter, född ? död 1594, gift med Olaus Stephani Bellinus 1545-1618, sedan 1589 biskop i Västerås. (16/4 1606-febr. 1608 var han avsatt av k. Karl p g a undfallenheter mot k. Sigismund). Den 20/3 1598 testamenterade Belliuns flera bokverk till kyrkan i Västerås ”till åminnelse av min fromma maka ..” Båda är begravda i mittgången å domkyrkan (plats 156).

Sven Elofsson finns omnämnd i de flesta historiska verk mycket tack vare ”Paralipomena” eller ”Bihandlingar mycket nyttiga att veta som lyda till konung Gustafs, k. Eriks och k. Johans regementes handlingar”. Denna skrift på 153 sidor är mera neutral än andra krönikor. En historiker skriver; då berättelsen härrör från Sven Elofsson synes det vara riktigt. Däremot skriver SE alltid mycket litet om sin egen person.

SE började som sekreterare åt k. Gustaf 1556 (trohetsförklaringen 5/11 1556) och fick stora förtroenden av sin kung som SE alltid värderade mycket högt. SE var med de sista dagarna av k. Gustafs levnad och skrev ”En kort undervisning om… Sveriges konungs härliga aflidande …1560″(Bewzeliska samlingen XC1V, Link. stiftsbibl.) samt ”Chrönika om Gustaf 1” (handskrift i Skokloster fol. 25, HSH 12. 1826).

Han fortsatte som sekreterare år k. Erik och k. Johan men hade den bästa kontakten och flesta uppdragen (sept. 1572-1593) av hertig Karl. Han fick resa på många utlandsuppdrag åt alla kungar och var mycket kunnig i tyska och latin. SE fick uppdraget av k. Gustaf att medfölja prinsessan Katarina, gift 1559 med greve Edzard av Ostfriesland till Aurich men den resan blev försenad p g a ”Vadstenabullret” och sedan k. Gustafs död och startade först 23/1 1561.  Han stannade i Tyskland och studerade i Wittenberg 1561 och Jena 1562.

SE blev under ett uppdrag 1563 av k. Erik fängslad av hertig G. Kettler i Churland och satt i fängelse i Bauske söder om Riga till sommaren 1567. Han var närvarande vid bröllopet mellan k. Erik och Karin Månsdotter. Efter hertig Johans övertagande av makten i sept. 1568 får SE omedelbart nya uppdrag och är även tjänstgörande vid fredsuppgörelsen i Stettin 1570.

År 1572 gifter han sig med änkan till kungl. sekreteraren Clemet Hansson, Karin Ivarsdotter, som var dotter till borgmästare Ivar Andersson i Stockholm. Därmed blev SE ”ägare” till en förläning, en kronby i Smista och Vårby och stenfastighet i Gamla stan vid Stortorget och Gråmunkegränd. Han ägde även fastighet i Uppsala, som köptes av Johannes Henriksson (som anses ha förkortat k. Eriks liv i Örbyhus slott) men den husaffären var betalt med ”ont mynt”. Så sent som 1604 krävde styvsönerna ersättning för den affären.

Så får SE resa till Tyskland 1573 på h. Karls uppdrag för att förbereda hertingens frieriresa. H. Karls resa sker först 1577 och SE är en av många som medföljer. De kommer till Aurich till Karls syster Katarina som nu har sju barn. SE återvänder senare till Aurich eftersom han tydligen var personlig vän av familjen. Han är närvarande vid förlovningsfesten mellan Karl och Maria i Heidelberg. De återvänder till Nyköping och två år senare är det klart att Karl får hämta sin Maria. SE får då med två andra sköta hertigdömet. Efter giftemålet i Heidelberg återvänder paret till Nyköping den 28/8 1579 och då har SE nöjet att på landgången till fartyget hälsa de nygifta, speciellt Maria välkomna. Det var tydligen ett stort ögonblick för SE.

SE:s hustru Karin avled 1585 och då måste han lämna ifrån sig förläningen i Smista och Wårby till Ivar och Måns Klemetson (1586 adlad Oliveblad) men SE får en likvärdig förläning, sex gårdar i Daga härad (Gåsinge, Kattnäs, Näs och Björnlunda socknar). Han tjänstgör hela tiden som sekreterare åt h. Karl, sitter ibland i rätten i Stockholm och dömer. Själv hade han flera ärenden där till behandling. Han var vid denna tid ganska välbärgad och hade ett stort bibliotek. Han bedrev viss utrikeshandel. På något sätt får SE även förläning i Västerås trakten och han gifter om sig med en kvinna nämnd Elisabeth. 1593 drar han sig tillbaka från aktiv tjänst och donerar då 12 böcker till Västerås domkyrka och 1597 ger han 94 böcker till Strängnäs domkyrka. Tre böcker på latin finns kvar i Västerås, bl a ett av Calvins stora verk, köpt tryckåret 1561 och där syns många anteckningar i kanterna på latin gjorda av SE. Fyra böcker finns kvar i Strängnäs domkyrkobibliotek. Alla böcker är väl bevarade.

se-003

Sven Elofsson, oljemålning på Skokloster,konstnären B. von Uther 1595.

Under 1595 blir han avmålad av den berömde konstnären B. von Uther (som även målat av k. Johan). Han blev en av de första, icke adlige eller prästvigd, som avporträtterades i Sverige. En text som finns under själva bilden lyder: ”Bild av Sven Elofsson utförd i hans sextioandra år” samt på inskriftstavlan: ”Då hade han levat fromt i tolv lustrer (=12×5år) var han sådan att skåda. Född som son till Elof Svensson var han under tre kungarna Gustaf, Eric och Johan i tur och ordning beredd att klara upp allvarliga ärenden. Därefter när han skriftligen behandlade hertig Karls hemliga angelägenheter gav han ofta ett nyttigt och fromt råd. Anno 95”.

Denna översättning från dåvarande latinet översattes 1995 av prof. Edvin Larsson gm försorg av undertecknad. Enl. ”Vasarenesannsens porträttkonst” av K.E. Steneberg finns ”en glimt i den gamle mannens öga såsom tecken på att målningen endast avser att representera en enskild karaktär och icke ett abstrakt ståndsideal”. Ännu en målning, 51×46 cm bröstbild finns på Grips-holm (GRH 937) av okänd kopist på 1800-talet. Det är en gåva av kronprins Oscar.

SE finns med i Beställningsregistret (kungl.tjänstemän) 1595, på första plats  med pensionärs lön och äter då någon gång vid kansliets hovutspisning. Han skriver sina ”memoarer” våren 1599. I denna bok ”Paralipomena” åberopar han ett beslut i Riksdagen juli 1599 (sid. 167) alltså levde SE då. Han skriver i förordet att hans ”ögon äro mig något klarare”, vidare skriver han ”så småningom, stundom och lithet i sönder” på min ålderdoms dessa sista dagar. Tydligen kände han sig gammal och trött. Detta egenhändiga manuskript ärvdes hans närmaste anhörig, Lars Eriksson, som var K. Carls enkedrottnings, Christinas gamle betjänt och riksarkivets sekr. Erik Palmskölds fader. Manuskripten förstördes vid branden i Stockholms slott år 1697 men avskrifter finns bevarade.

Enligt ”Svea rikes historia” av Dalin var SE återhållsam om sig själv ”hvarpå han med en viss försynthet tyckes från början icke ha velat i skriften utsätta sitt eget namn, där tal var om honom själv”. SE har även skrivit rapporter om ”Hertiginnan Maria av Södermanland” och ”Beschriffuelse om Högborne Furstes och Herres Her Carls, Sveriges Rykes Arffurstes, Hertig till Sudermanlandz, Närke och Wermelandh, twenne resor till Tydzlandh och huru H F N både för sigh i fremmande landg och hema efter sigh vti sitt furstendöme om alle saker beställt haffuer”.

När SE avled och var han är begravd är ännu okänt. Undertecknad har under 6-7 års period sökt i alla möjliga skrifter, annonserat i kyrkliga sammanhang, letat i Riksarkivet, Stadsarkiv, Landsarkiv ännu utan framgång.

År 1605 den 10/11 har k. Karl uppgett till en domprost Jon Andersson i Västerås …”Item enn wår och Cronans Eng som ligger vnder Westertärnaby i Kumbla Sochn och Swen Eloffsson tilförne haft haffuer, oss till behaglig tidh att niutha och beholla”. I två historiska verk om Kumla socken finns inga sådana bekräftelser. Domprosten Jon har på baksidan av ett brev år 1605 annoterat att löfte av k. Karl på kammaren 19/5 om – utöver viss tionde från socknar kring Västerås – ”it ängh som Sven Eloffsson haft haffuer kring Västerås” (domkap. arkiv VDA vol. E.1Va:99).

Se skrin efter Sven Elofsson på Nordiska museet

För övriga mindre viktiga noteringar samt fastighetsförsäljningar 1604 -1606 åberopas ett Kalendarium av u t betr. SE med totalt 138 noteringar. Där finns även källnoteringar.

Manuskriftet till Paralipomena ärvdes av SE:s närmaste anhörig Lars Eriksson.

Lars Eriksson, född 1584 död 1620, levde i Runsö, Överselö socken, Södermanlands län, var betjänt hos änkedrottning Kristina och sedan häradsskrivare i Selebo och Åkers härad. Hans farmor (uppgiften bör kontrolleras – se nedan) var bror med M. Nicolaus Olau (Nils) Helsingus 1563-1585 som var biskop i Strängnäs.

Lars E. var gift med Elin Eriksdotter, född 1587 i Runseby, Översele, Södermanlands län, död 1658.Elin var dotter till Erik Pedersson i Runseby och Maria Pedersdotter.

De fick 1608 en son Erik som sedermera antog namnet Runell (från fädernegården) och adlades 1681 och fick namnet Palmsköld. När Lars Eriksson avled 1620 var fru Elin mycket fattig och sonen Erik måste avbryta sina studier i Strängnäs. Mor och son flyttade sedan till Stockholm där modern gifte sig 2:a g. med en borgare Mats Jacobsson. Erik fick fortsätta sina studier och blev informator till en prästson och när denna prästson skulle fortsätta studier i Uppsala fick Erik följa med och studerade så flitigt att han senare blev assistent, tf och 1651 föreståndare (=chef) för Riksarkivet i Stockholm. Erik avled 1686.

Erik Larsson-Runell-Palmskiöld fick i sitt andra äktenskap en son Elias Larsson-Runell född 1667, död 1719. Denne fick även det adliga namnet Palmsköld och blev även chef för Riksarkivet och duktig på att samla gamla handskrifter och handlingar vilket blev det kända Palmsköldska arkivet. (prosten Josef Thun, Strängnäs har år 1707 skrivet en avhandling Thun Vita Palmsköldi, eller Palmsköldska lefwernes beskrivning).

Nils Olai (mäster Nils) Helsingius (född i Hälsingland) var biskop i Strängnäs åren 1563-1585. Hans bror Olaus hade en son Jonas samt en dotter BRITA. Denna Britas son-son var Lars Eriksson (Sven Elofssons anhörig).

Annan bekantskap?:

Martini Olaus Gestrius förr 1525 i Gävle var 1581-1585 biskop i Linköping (fadern Olof Mattsson och hh Karin f. Grubbe de hade 9 barn). Denne Mäster Mårten fick högsta antal röster till ÄB men kung Johan utsåg Lars Petri Gothus som ÄB 1574. Mäster Mårten kom i onåd av k. Johan men skyddades av hertig Karl samt syster

Elisabeth. Mäster Mårten avled utfattig 18/3 1586. Han var gift med Kristina Månsdotter (prästdotter från Forsa Magnus Erici).

ÄB Andreas Laurenti var gift med Kristina Månsdotters syster från Forsa.

Biskopen i Strängnäs (1593-)Petrus Jonae var född 1539 i Hälsingland avled 1607. Sven Elofsson skänkte år 1597 94 böcker till Strängnäs domkyrka.

 

Delsbo 2005 av Kjell Grönberg
Ringvägen 27, 820 60 Delsbo
0653/105 52 (070 311 24 12 )


 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sammanställningen och vill stödja vårt arbete är en gåva mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.

Tack för att du vill hjälpa oss – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

 

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg

Tillbaka till toppen

Dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 820 62 Bjuråker | tel 0653-600 62
Dellenportalen.se | Viveca Sundberg | S. vägen 47 | 824 43 Hudiksvall | tel 070-521 47 10

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *